Játékszabály

SUNSITIVE KFT.

Játékszabály

Üzenőfali nyereményjáték 2023.09.18-2023.09.28.


A Sunsitive- Családi Naperőművek - Napelem Rajongói oldalán szervezett „Üzenőfali nyereményjáték”-hoz

(2023.09.18-2023.09.28.) kapcsolódó játék részvételi és játékszabályzata:


1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Jelen szabályzat a Sunsitive Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Sunsitive- Családi Naperőművek -Napelem Facebook oldalán futó üzenőfali játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.


2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Játékban az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező, a 8.1-es pontban meghatározott kizáró feltételek hatálya alá nem eső cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki:

2.1. A Facebook.com közösségi oldal regisztrált tagja;

2.2. A Posztra szöveges hozzászólás formájában a bejegyzés alá közzéteszi a válaszát az adott határidő lejárta előtt a kérdésre, hogy "Szerinted miért jó a napelem a családoknak és cégeknek?"


A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja annak jelen Játékszabályzatban megjelölt felhasználási feltételeit. A Játékos kizárólag saját Facebook profiljának a felhasználásával vehet részt a játékban. Azon résztvevőket, akik más nevében, illetve más Facebook-profiljával vesznek részt a Játékban, Szervező saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból. A Szervező a jogosulatlan Facebook-profil használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban mindennemű felelősségét kizárja. Szervező a nyeremények átadását megelőzően jogosult ellenőrizni, hogy a nyertes Játékos valóban megfelele a jelen Játékszabályzat minden rendelkezésének. Ha a nyertes Játékos szöveges hozzászólásának közzététele időpontjában nem töltötte be 18. életévét, úgy a Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost és jogosult őt a Játékból kizárni.


3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA ÉS EREDMÉNYHIRDETÉS

A Játék időtartama: 2023.09.18-2023.09.28.

A Játékot a Szervező bármikor jogosult visszavonni.

Sorsolás: 2023.09.29.

Eredményhirdetés: A sorsolást követő 72 órán belül.


4. A NYEREMÉNY

A nyeremény egy napelemes kerti törpe világítás. A nyertes Játékos a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását követően a Szervező nem tartozik felelősséggel a nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben.


5. A JÁTÉK MENETE

5.1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.2. A Játék egy fordulót foglal magába.

5.3. A Nyereményjáték megjelöléssel ellátott Posztra szöveges hozzászólás formájában a bejegyzés alá közzéteszi az adott határidő lejárta előtt a válaszát.


5.3.1. Egy Játékos több szöveges hozzászólással is részt vehet a játékban, de minden Játékos csak 1 alkalommal nyerhet, a hozzászólások számától függetlenül.

5.4. A forduló lezárta után a nyertest a válaszadók közül a véletlenszerűség elvével sorsoljuk ki.

5.4.1 A sorsolás a https://socialwinner.besocial.hu/ weboldal szolgáltatásának segítségével lesz lebonyolítva.

5.4.2. Sorsolás időpontja: 2023.09.29.

5.4.3. A sorsolás nem nyilvános.

5.4.4. A nyereményről való lemondását írásban a Szervező felé meg kell tennie.

5.4.5. A Játékosok nyereményre való jogosultságával kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.


6.NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. Szervező a Nyeremények nyerteseinek nevét legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 72 órán belül teszi közzé a Játékhoz kapcsolódó Facebook posztot követő kommentben a Rajongói oldalon, amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (a továbbiakban: Közzététel). A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva végezzük. A nyertesek az ugyfelszolgalat@napelem.us e-mail címen jelentkezhetnek a nyereményért, hogy a nyeremény átvételéről egyeztethessenek, valamint a nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait köteles pontosan megadni, amely egyben a nyeremény elfogadásának minősül. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a nyereményre tartaléknyertest jelöl ki.

6.2. A nyeremény pénzre nem váltható, de másra átruházható.


7. KIZÁRÓ TÉNYEZŐK

7.1. A játékban a Szervezők, illetve annak társasági tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

7.2. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető vagy téves adatközléséből eredő hibákért.


8. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

8.1. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Játékos nyereményjátékban történő részvételét biztosíthassa, a nyereményjáték lebonyolításával, valamint a Nyeremények átadásával kapcsolatban a Játékosok személyes adatait kezelje.

8.3. Az adatkezelés jogalapja a Játékos kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulása. A Játékos a 2. pontban rögzítettek szerint, a Játékban történő részvétellel járul hozzá az adatkezeléshez. Azok, akik a Játékban részt vesznek, kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő a személyes adataikat kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, a Pályázatok lebonyolítása során, valamint kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Rajongói oldalon nyilvánosságra hozza.

8.4. Az adatkezelés során a Szervező az alábbi adatokat kezeli a Játékosról: teljes név, Facebook ID, nyertesség esetén, valamint cím a postázáshoz. nyertesség esetén

8.5. Az adatkezelés időtartama az adott Játék időtartama. A nyertes játékosok esetén a nyertes játékosok adatai a nyeremények átadását követő 5 évig megőrzésre kerülnek.

8.6. A Szervező a Játék lebonyolítása során Adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe. Az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok kapcsán bizonyos technikai műveleteket végez. A Játékok során a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó, hozzáfér a Játékos személyes adataihoz.

8.7. A Szervező, mint adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az általános adatvédelmi rendelet (az ún. GDPR) rendelkezései alapján kezeli a Játékos személyes adatait.

8.8. A Játékost, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

8.8.1. Hozzáférési jog (A hozzáférés joga keretében a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes adatot a Játékosról)

8.8.2. Helyesbítés, illetve törlés, az adatkezelés korlátozásának joga (A Játékos jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az Adatkezelő, illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha a Játékos a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Játékos vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Játékos kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Játékos előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de a Játékos igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez)

8.8.3. Az adatainak hordozhatóságához való jog; (Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek – akár közvetlenül is -továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.)

8.8.4. Hozzájárulás visszavonásának joga A Játékos részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét)

8.9. Ha a Játékos a fentiekben rögzített jogokkal élni vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségen email: ugyfeladmin@napelem.us

8.10. Amennyiben a Játékos a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

8.10.1. közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat emailen keresztül;

8.10.2. az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

8.10.3. bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A Játékos jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelemdíjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlap nyújt tájékoztatást: www.birosagok.hu

8.11. A jelen Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, ha a Játékos nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez úgy a részvétele a Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt illetőleg a nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Játékból kizárásra kerül.


9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2. Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől vagy lebonyolítótól nem követelheti.

9.3. Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com, Rajongói oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a rajongói oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. Illetően, úgy ezen esetekre a szervező és lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

9.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játékok szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja az adott Játékból vagy Játékokból.

9.5. Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét a rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.6. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook.


Budapest, 2023.09.18.


KAPCSOLAT

Napelem ügyfélszolgálat:

+3628 999 400

Irodában elérhetőek vagyunk: 09:00-16:00

Bemutatóterem

DOKUMENTÁCIÓ

ÁSZF

Adatvédelem

Felhasználási feltételek

Játékszabály

Minden jog fenntartva © Sunsitive Kft.

Scroll to Top