ÁSZF

SUNSITIVE KFT.

Általános Szerződési Feltételek

A Sunsitive Kft. (székhely: 2161 Csomád, Levente u. 14/a., cégjegyzékszám:  Cg.13-09-137097, adószám:  22662257-2-13, e-mail: info@sunsitive.eu) által alkalmazott általános szerződési feltételek, közzétéve a https://napelem.us/ oldalon.


Bevezetés: A Sunsitive Kft. mellőzi az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét, a szerződések teljesítésének alapelvét tartja szem előtt, a megrendelő igényeinek legmagasabb szintű kiszolgálásával, hasonló korrekt magatartást várva el. 

Fogalmak: 

Vállalkozó: Sunsitive Kft. adatai fentebb 

Megrendelő: A Sunsitive Kft. szolgáltatását igénybe vevő jogalany, szerződő fél 

Szerződés: A Sunsitive Kft.  szolgáltatásának igénybevételére létrejött írásbeli megállapodás, tartalmazza a Megrendelő által igényelt szolgáltatást, és a Vállalkozót megillető díjat. 

Szerződéses szolgáltatás: 

 • tervezés, más szóval a berendezés megrendelőnél történő felszereléséhez, hálózatra kapcsolásához és üzembe helyezéséhez szükséges tervek elkészítése, alvállalkozó útján, a megrendelő által közvetlenül meghatalmazva
 • csatlakozási dokumentáció elkészítése és a területileg illetékes elosztói engedélyes jóváhagyásának megszerzése, teljes körű ügyintézés a területileg illetékes elosztói engedélyes előtt, azonban csak a napelem-rendszerrel kapcsolatos ügyintézés során 
 • tartószerkezet kiépítése a megrendelő által megjelölt telepítési helyen, a berendezés fix rögzítése érdekében
 • a berendezés beépítése, telepítése, a hálózati csatlakozás kiépítése a megrendelő oldalán 
 • WiFi modul kiépítése a megrendelő által végzendő regisztrálás érdekében, erre vonatkozó igény esetén  

Díj: A Vállalkozót megillető díjazás, melyet a vállalkozó részletezés nélkül tűntet fel a szolgáltatás kapcsán számlán, magában foglalja a felhasznált, illetve beépített anyagok ellenértékét is. 

Berendezés: A Vet. 3.§ 24. pontja szerinti háztartási méretű (HMKE) (azaz a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kVA-t) kiserőműnek minősülő, olyan hálózatra szerelt, működőképes napelemes erőmű, amely tartalmazza a napeleme(ke)t, a napelem(ek) elhelyezéséhez szükséges tartószerkezetet, valamint a napelemes háztartási méretű kiserőmű üzemképesre szereléséhez és hálózatra kapcsolásához szükséges műszaki berendezéseket (pl. invertert) és egyéb anyagokat, melyeket a Vállalkozó által a szerződés aláírása előtt adott utolsó árajánlat rögzít. A HMKE létesítése hatósági engedélyhez nem kötött. 

Ptk.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, megtekinthető a www.njt.hu oldalon

Készre jelentés: A Vállalkozó írásban nyilatkozik a területileg illetékes elosztói engedélyes felé az elosztói engedélyes által közzétett formanyomtatványnak megfelelően, hogy a telepített berendezés kivitelezését az igénybejelentőben megadott adatoknak, az épületvillamos kiviteli dokumentációnak megfelelően a hatályban lévő jogszabályoknak és a vonatkozó előírásoknak megfelelően végezte el.

Pótmunka: Az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munka, ha annak elvégzése nem teszi vállalkozó feladatát aránytalanul terhesebbé.

Többletmunka: A vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munka és az olyan munka is, amely nélkül a berendezés rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.

Többletszolgáltatás: Olyan további szolgáltatás, amely nem volt része a szerződésnek, és a napelem-rendszer szerződésszerű használatához nem is szükséges. Például részletező számlák kiállítása, tervek, kimutatások készítése, különösen a megrendelő pályázata vagy támogatása folyósítása érdekében. Ide sorolandó a megrendelő által igényel szerződésmódosítás és az azzal kapcsolatos iratszerkesztési, tervezési munka is. A többletszolgáltatás óradíja ……Ft.

Meghatalmazás: A területileg illetékes elosztói engedélyes felé benyújtandó okirat, amelyben igénybejelentőnek és a hálózathasználati szerződés alanyának egybehangzóan kell nyilatkoznia arról, hogy az Megrendelő vagy meghatalmazottja eljár az illetékes elosztói engedélyes előtt a háztartási méretű kiserőmű telepítésének ügyeiben.

Területileg illetékes elosztói engedélyes: A Megrendelő áramszolgáltatója, akitől villamos energiát vételez. 


 1. Felek jogai kötelezettségei, a szerződés teljesítése során 


 1. A beépített anyagok tulajdonjoga Megrendelőre csak a szerződés teljesítése esetén, a teljes vételár kifizetése után száll át. A Vállalkozó a vállalkozási díj teljes kiegyenlítéséig tulajdonjogát fenntartja. Vállalkozó kifejezetten rögzíti, hogy a berendezés üzembe helyezése, és az azt megelőző mérőóracsere, mely a villamosenergia-fogyasztás és -betermelés hiteles mérésére alkalmas, a területileg illetékes elosztói engedélyes hatáskörébe tartozó feladat. A berendezés üzembe helyezése és a mérőóracsere a szolgáltatások részét nem képezi.
 2. A Megrendelő a telepítés helyét megvizsgálta, vagy megvizsgáltatta és kijelenti, hogy annak statikai körülményei alkalmasak a berendezés telepítésére. Megrendelő köteles a Vállalkozót tájékoztatni arról, hogy van-e bármilyen körülmény, mely a berendezés telepítésére hatással lehet. Amennyiben a Megrendelő valótlan kijelentést tesz vagy tévesen tájékoztatja a Vállalkozót, az ebből eredő károk megtérítése a Megrendelőt terheli.
 3. A Vállalkozó teljesítése a kivitelezési munkákkal befejezetté válik, ekkor jelenti készre a teljesítést a területileg illetékes elosztói engedélyes felé, továbbá ekkor állítja ki az utolsó számlát a szerződés szerint. A Megrendelő ekkor még nem tudja használatba venni a berendezést, csupán annak birtokába kerül, addig, ameddig a területileg illetékes elosztói engedélyes lehetővé nem teszi számára a berendezés használatát. A vállalkozó teljesítése a készre jelentéssel befejezetté válik, azonban annak hibátlanságáról a Megrendelő csak a tényleges használatbavétel után, - az áramszolgáltató további szolgáltatását, a mérőóra kihelyezését követően - tud nyilatkozni. A teljesítéshez fűződő megrendelői jogok gyakorlására nyitva álló határidők a mérőóra kihelyezést követően nyílnak meg, a Vállalkozó ekkor adja át a garanciajegyet, és az összes szükséges okiratot, dokumentációt, felvilágosítást, és elősegíti a WiFi modul regisztrációját. A hibátlan teljesítést, és a szükséges iratok átadását a Megrendelő írásban elismeri, a Vállalkozó által készített okirat segítségével. Abban a nem várt esetben, ha hiba tapasztalható, a Vállalkozó haladéktalanul köteles azt elhárítani, és a hibátlan teljesítést elérni, mely maximum 15 naptári napot jelent. 
 4. A Megrendelő köteles a szerződés teljesítése érdekében beszerzendő szükséges engedélyek kiadásához a Vállalkozónak minden adatot haladéktalanul
 5. megadni, amennyiben ennek érdekében okiratot kell aláírnia, az okiratot aláírni. A Megrendelő jóhiszemű és tisztességes eljárásra köteles, ami azt jelenti, hogy a szerződés teljesítése érdekében általa átadott adatok és információk valóságos voltáért felel. 
 6. WiFi modul igénylése esetén a Megrendelő hozzájárul, hogy a Vállalkozó ellenőrizze az online adatokhoz való hozzáférés útján a telepített rendszer termelését, az esetleges üzemzavarok és hibák mielőbbi elhárítása érdekében.  
 7. Amennyiben a mérőhely területileg illetékes elosztói engedélyes által előírtak szerinti megfelelőségének ellenőrzésénél a mérőhely korszerűsítése, szabványosítása indokolt, annak kivitelezése és költsége a Megrendelőt terheli, az ezzel kapcsolatos eljárás kezdeményezése a Megrendelő feladata.  
 8. A területileg illetékes elosztói engedélyes előírásai szerint a Megrendelő köteles a napelem-rendszer folyamatos működéséhez szükséges technikai feltételeket megteremteni, a megfelelő belső hálózatot kialakítani és a szükséges karbantartási munkálatokat a telepítés helyén elvégezni. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő érdekkörében felmerülő esemény, akadály hátráltatja, hogy a Vállalkozó hibátlan teljesítéséről a Megrendelő meggyőződhessen. (Hasonlat: Az autókereskedő az autót értékesíti, a tankolás a vevő feladata, anélkül pedig nem lesz lefutott kilométer.) Ennek elmaradása esetén a Vállalkozó kizárja a felelősségét a birtokba adott, azonban nem használható rendszer esetleges meghibásodásáért, működésének meghiúsulásáért.
 9. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során mindenben együttműködni az Megrendelővel és a szakmai gondosság követelményének megfelelően eljárni.
 10. A Vállalkozó köteles biztosítani minden, a munkavégzéshez szükséges árut, anyagot és eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű. A munkaeszközöknek a telepítés helyére szállítása után Vállalkozó minden munkaeszközét úgy kell tekinteni, hogy arra a munkavégzéshez van szükség.
 11. A Vállalkozó köteles a feladatát oly módon elvégezni, hogy
 12. a munkavégzése az ugyanazon a helyen a Megrendelő munkavégzését, életvitelét szükségtelenül ne zavarja, a Megrendelőt a Vállalkozó a munkájával a szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez szükséges mértéket meghaladóan ne akadályozza és ne veszélyeztesse.
 13. A Vállalkozó köteles biztosítani és fenntartani saját költségén minden figyelmeztető jelzést, amely a munkák védelme, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükséges.
 14. A teljesítés előrehaladása során a Vállalkozó folyamatosan eltakarítja és eltávolítja a telepítés helyéről a feleslegessé vált anyagot és szemetet. A kivitelezés során
 15. keletkezett építési hulladéknak engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáról a Vállalkozó gondoskodik. A teljesítés befejezése után az Vállalkozó eltávolítja minden munkaeszközét. A Vállalkozó a telepítés helyét, és a berendezést tisztán és rendezett állapotban hagyja. 
 16. A Vállalkozó köteles minden, jogszabályi rendelkezések és az irányadó szabványok által előírt lehetőséget megteremteni az Megrendelő számára, hogy megvizsgálhassa,
 17. felmérhesse és ellenőrizhesse a berendezés bármely elfedésre kerülő vagy később nem látható munkarészét. 
 18. A Vállalkozó jogosult a teljesítésébe alvállalkozót bevonni. 
 19. A Vállalkozó jogosult készlethiány esetén vagy egyéb olyan esetben, amikor a szerződésben meghatározott napelem-rendszer telepítése a Vállalkozónak fel nem róható okból nem teljesíthető vagy nem biztosítható, a szerződésben meghatározott berendezés helyett azzal műszakilag és minőségileg egyenértékű vagy jobb berendezést beépíteni. A Vállalkozó köteles minden esetben a Megrendelőt készlethiány miatti változásról tájékoztatni a tudomásszerzéstől számított 7 munkanapon belül.


II. Teljesítés


 1. A Vállalkozó a szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítését a szerződés aláírása után 30 naptári napon belül kezdi meg. Ugyanezen határidő alatt igénybejelentést küld a Vállalkozó a Megrendelő meghatalmazottjaként a területileg  illetékes elosztói engedélyeshez. A szerződést a Vállalkozó 180 naptári nap alatt teljesíti. 
 2. A kivitelezéshez szükséges dokumentumok elbírálása és engedélyek kiadása a területileg illetékes elosztói engedélyes feladata, az engedélyezés időigényességére, vagyis arra, hogy az engedélyek mikor kerülnek kiadásra, a Vállalkozónak nincs befolyása.
 3. A teljesítési határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt a Vállalkozónak fel nem róható okból a teljesítés nem végezhető el, így különösen: 
 • az az időtartam, amely alatt jogi vagy műszaki akadálya van a munkavégzésnek,
 • harmadik fél nyilatkozatának a beszerzéséhez szükséges időtartam, vagy eljárásának lefolytatásához szükséges időtartam,
 • a biztonságos munkavégzést akadályozó időjárási körülmények fennállása
 • az az időtartam, amíg a Megrendelő a munkavégzés lehetőségét nem biztosítja, vagy a teljesítéshez szükséges információkat nem adja át
 • az az időtartam, amíg a Vállalkozónak nem biztosítja az Megrendelő a teljesítéshez szükséges adatokat és dokumentumokat. 
 • az az időtartam, amely alatt a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése nemzeti vagy nemzetközi hatóság, kormány, kormány által meghatározott szerv által elrendelt intézkedés teljesítése miatt akadályozott vagy lehetetlenül. 
 1. A teljesítés helye egyező a telepítési hellyel, az a hely, amelyet a Megrendelő megvizsgált, vagy megvizsgáltatott, és amelyről kijelentette, hogy annak statikai körülményei alkalmasak a berendezés telepítésére. 
 2. A munkavégzésre alkalmas állapotú telepítési helyet a Megrendelő köteles  biztosítani, továbbá azt is, hogy az megközelíthető legyen, oda a Vállalkozó a munkavégzéshez szükséges embereket és eszközöket, anyagokat eljuttathassa, és a biztonságos munkavégzés körülményei fennálljanak. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó bejutását a kivitelezési területre, előzetes jelzést követően, továbbá tartózkodik a kivitelezés alatt minden olyan magatartástól, amely a Vállalkozó teljesítését akadályozza vagy gátolja.
 3. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák befejezését 180 nap alatt vállalja, azaz legkésőbb a Megrendelővel egyeztetett kezdési időpontot követő 90 napon belül. A határidő megtartásának feltétele, hogy a Megrendelő vagy Megbízottja az áramszolgáltató előtt eljár. Vállalkozó késedelmét kizárja az áramszolgáltató előtti eljárások, engedélyeztetések késedelme. 
 4. A berendezés tulajdonjogát a Vállalkozó mindaddig fenntartja, amíg részére a berendezés ellenértékét is magába foglaló díj teljes egészében megfizetésre nem kerül.
 5. A kivitelezési címre történő szállításakor a Megrendelőre száll át a kárveszély és köteles az anyagok megfelelő őrzéséről és épségéről gondoskodni. A leszállított és Megrendelő őrzésében lévő anyagok tekintetében bekövetkező kár tekintetében kizárólag Megrendelő a felelős és köteles helytállni a bekövetkezett károkért. Az átadott anyagokról felek tételes jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik mennyiség és fajta szerint az egyes tételeket. 
 6. Vállalkozó vállalja a teljesítés érdekében szükséges kivitelezési munkát szakszerűen és a hatályos jogszabályi előírásoknak valamint az energia szolgáltató által megkövetelt paramétereknek megfelelően,  szakképzett személyzettel elvégezni. Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezési (szerelési ) munkák elvégzése során a baleset megelőzési – és környezetvédelmi szabályokat betartja, kijelenti, hogy tevékenysége nem vezet környezet károsodásra. 
 7. Vállalkozó a teljesítését I. osztályú minőségben végzi el, mely vonatkozik a beépített anyagokra és magára a szerelési munkákra is. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a kivitelezéshez jogosult alvállalkozót igénybe venni, melynek tevékenységéért sajátjaként felel.
 8. Amennyiben az áramszolgáltató vagy megbízottja üzembe helyezi a napelem rendszer-használatához szükséges mérőórát, a  átadása után 10 munkanapon belül Vállalkozó átadja Megrendelőnek a kiépített rendszerelemekre vonatkozó garancia jegyet, továbbá az internetes felügyeleti rendszer hozzáférés biztosításához szükséges adatokat.
 9. A Vállalkozó munkáját a hatályos jogszabályok, előírások és szabványok alapján végzi. A beszerezni kívánt eszközök megfelelnek a vonatkozó EU irányelveknek, szabványoknak. A vállalkozó kijelenti, hogy a felhasznált eszközök tekintetében, azok kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozik.

 

 1. Szerződésszegés


 1. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a Megrendelő részére felszólítást küld bármely, a felek között létrejött szerződéssel kapcsolatos kötelezettsége teljesítése érdekében, 1.000.-Ft igényérvényesítési díjat számít fel minden egyes felszólítás után. Abban az esetben, ha a felszólítás postai úton, vagy kézbesítő szolgáltató útján került megküldésre, a Vállalkozó a kézbesítés költségét is felszámítani jogosult a Megrendelővel szemben. 
 2. Mindkét felet megilleti a felmondás joga, melyet a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 15 napos felmondási idővel gyakorolhat. Megrendelő felmondása esetére az elsőként esedékes, 20% mértékű vállalkozói díjat a felek meghiúsulási kötbérnek tekintik és azt Vállalkozó jogosult megtartani. Vállalkozó felmondása esetén az előleg a Megrendelőnek visszajár. 
 3. Bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a szerződéstől egyoldalúan írásban elállni. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megrendelő fizetési késedelme az 5 naptári napot meghaladja, illetve ha a Vállalkozó a napelemes rendszer kivitelezését az általa vállalt határidőre nem végzi el, kivéve azt az esetet, amikor a kivitelezést az áramszolgáltató általi eljárás, engedélyeztetés akadályozza vagy késlelteti – Vállalkozón kívül eső ok.
 4. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésének határidejét (180 nap) neki felróható okból nem tudja tartani, késedelmi kötbért köteles a Megrendelő részére fizetni. A napi kötbér mértéke: 5.000 Ft. A kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó Vállalkozói díj 10%-át. A késedelmi kötbér összege a végszámlába történő beszámítás útján érvényesíthető.
 5. Nem számítanak bele a késedelem időtartamába azok a napok, amelyek a Megrendelő által igényelt pót- vagy többletmunka elvégzésével kapcsolatosak, továbbá a kedvezőtlen időjárási viszonyok, illetőleg egyéb, a Vállalkozó érdekkörén kívül eső ok vagy körülmény állt elő vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el (nem biztosította a munkaterületet stb.) a kivitelezés.
 6. Abban az esetben, ha a Megrendelőnek több szerződése áll fenn a Vállalkozóval szemben, több telepítési helyen, és az egyik telepítési helyen a Megrendelő szerződésszegést követ el, a Vállalkozó a Megrendelővel, illetve elállhat azoktól. megkötött összes szerződést felmondhatja (Cross default klauzula). 
 7. Sem az Vállalkozó, sem az alvállalkozója nem felelős a jelen ÁSZF-ben vagy a szerződésben rögzített kötelezettségek nem-teljesítéséért, ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy elhárítsa („vis maior”), ilyennek minősülnek az olyan körülmények, amelyekre a fél nem képes hatást gyakorolni kivéve. 
 8. A vis maior esetet bejelentő fél köteles írásban értesíteni a másik felet az eseményről és annak várható időtartamáról, - amennyiben erre van adat, - melyeket igazolni köteles. A vis maior által érintett fél köteles meghatározni azokat a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen kötelezettségeket, amelyek elvégzésében akadályoztatja, vagy akadályoztatni fogja a vis maior. Az értesítés 14 napon belül küldendő attól számítva, hogy a fél tudomására jutott, vagy észlelnie kellett volna a vis maior eseményét vagy az azt létrehozó, kiváltó körülményeket.
 9. Egyik fél sem mentesül a jelen ÁSZF-ben és szerződésben meghatározott kötelezettségeinek elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből származó kötelezettségei alól addig, amíg a fentiek szerinti értesítést a másik félnek el nem juttatta. Amennyiben a vis maior bekövetkeztét valamelyik fél vitatja, erről az értesítés kézhezvételét követően, illetve a vonatkozó információról való tudomásszerzést követő 3 napon belül írásban vitató nyilatkozatot kell küldenie.
 10. A vis maiorra hivatkozó fél a másik felet az érintett körülmények tudomására jutásától számított lehető legrövidebb határidőn belül értesíti a vis maior megszűnéséről, illetve a vis maior azon hatásainak megszűnéséről, amelyek az adott fél jogainak gyakorlását vagy az ÁSZF-ben és szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését korlátozták. Vitató nyilatkozat esetén a felek jogvitát elsősorban békés úton, békéltető testület eljárásának igénybevétele útján kísérlik meg rendezni (bővebb információ  https://bekeltetes.hu). 
 11. Kárenyhítési és együttműködési kötelezettség vis maior esetén is terheli a feleket, azaz, amennyiben a másik szerződő felet nem tájékoztatja a fentiek szerinti időben a vis maiorra hivatkozó felé, vagy annak megszűnését nem jelenti a másik félnek, és ezért a másik félnek kára keletkezik, ezért a késedelem miatti kárért a vis maiorra hivatkozó fél felel.   A vis maior által érintett fél a tőle elvárható gondossággal jár el annak érdekében, hogy elhárítsa vagy mérsékelje bármely vis maior hatásait; a tőle elvárható gondossággal jár el annak érdekében, hogy a szerződés teljesítését a vis maior megszűnése után azonnal folytassa; a másik fél ésszerű kérésére köteles tájékoztatni a másik felet a vis maior időtartamának becsléséről, amennyiben van erre vonatkozó adata. Mindkét fél köteles a másikkal együttműködni szükség esetén ésszerű alternatív intézkedések kidolgozásában, illetve megvalósításában a vis maior hatásának megszüntetése érdekében. Ennek megfelelően egyik fél sem zárkózhat el indokolatlanul a közöttük fennálló szerződés megfelelő módosításától a vis maior hatásának kiküszöbölése érdekében. 


 1. Jótállás, termékszavatosság


 1. A Vállalkozó az általa végzett kivitelezési munkákra 3 év garanciát (jótállást) vállal (opcionálisan bővíthető külön megkötött karbantartási szerződéssel), az inverterre 10 év gyártói garancia (termékszavatosság) érvényes, a tartószerkezetekre 10 év gyártói garancia (termékszavatosság) érvényes, a napelem modulokra 12 év teljes körű, illetve 25 év 80 %-os gyártói lineáris teljesítmény garancia (termékszavatosság) érvényes.
 2. A Vállalkozó a garanciából és a szavatosságból eredő kártérítési felelősségét kizárja a napelemes rendszer bármilyen meghibásodásából eredő ún. következményes károkért, melyet a Vállalkozó kivitelezési garanciája ellentételez. Vállalkozó által végzett kivitelezés hibája esetén a Megrendelő kellékszavatossági jogait is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben, míg a beépített eszközök, anyagok vonatkozásában gyártói garancia (termékszavatosság) működik, vagyis a Vállalkozó erre vonatkozó jogszabályi kötelezettség nélkül, a Megrendelővel együttműködve közvetíti az igényt a gyártó felé. Vállalkozó által megrendelőnek a vállalkozási szerződés teljesítése keretében átruházott ingó dolog, termék hibája esetén a fogyasztó közvetlenül követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 3. A kivitelezés esetleges hibájával kapcsolatban a Ptk. két év kellékszavatossági időt tartalmaz fogyasztó esetében, és egy év kellékszavatossági időt tartalmaz vállalkozás-megrendelő esetében. A Vállalkozó azonban ezt meghaladó, három éves felelősségvállalást köt ki a hibátlan teljesítése kapcsán minden Megrendelő felé, mely alól akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 
 4. A Megrendelő akár jótállási, akár kellékszavatossági, akár termékszavatossági igényt kíván érvényesíteni, azt a Vállalkozó részére írásban kell, jelezze, a jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségeken, meg kell jelölnie, a hibát, amit tapasztal, fotót is küldhet, továbbá elő kell adnia, hogy mikor szerzett tudomást a hibáról. 
 5. A jelen pont nem vonatkozik a karbantartási, üzemelési teendőkre, melyek nem minősülnek hibának, hanem kizárólag a kivitelezés, és a beszerelt, beépített termékek esetleges hibájára vonatkozik. 
 6. A Vállalkozó saját maga nem vállal a beépített elemek, termékek vonatkozásában jótállást, azonban a termékszavatosság a Megrendelő esetleges igényeinek rendezésére alkalmas. 


 1. Egyéb rendelkezések


 1. A felek a megkötött szerződéssel kapcsolatos üzleti titoknak minősülő adatokat szigorúan bizalmasan kezelik, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. tv. szerint, az üzleti titokként védett adatokat nem hozzák nyilvánosságra, csak a másik fél engedélyével. A felek üzleti titoknak minősítik a szerződés és mellékletei szövegét,  továbbá a teljesítés során felmerült  bármely tényt, körülményt, információt, kivéve azon adatokat, amelyeket a Vállalkozó weboldala tartalmaz. 
 2. Minden értesítés, egyéb közlés, amit a jelen szerződés alapján meg kell, vagy meg lehet tenni, írásban teendő meg, és akkor tekintendő megtettnek, ha a megfelelő címzéssel ellátva a jelen szerződésben a felek székhelyeként illetve lakóhelyeként meghatározott címre küldték el, és 
 • személyesen vagy futár útján történt elküldés esetén a címzett átvette, 
 • ajánlott-tértivevényes postai küldeményként került kézbesítésre, 
 • kézbesítésről szóló visszaigazolási kérelemmel ellátott e-mail útján került elküldésre és a levelező rendszer az elküldést visszaigazolta. 

Az ajánlott-tértivevényes úton történt elküldés esetén a küldemény a postára adástól számított 5. napon kézbesítettnek minősül, ha a tértivevény a fenti címről (címváltozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) „nem kereste”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen”, vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza.

Az online úton történt elküldés esetén a küldemény az elküldéstől számított 5. napon kézbesítettnek minősül, ha a megadott elektronikus cím a valóságnak megfelelő volt – onnan egyéb hibás kézbesítésre utaló válasz üzenet nem érkezett. Olvasási igazolással való üzenetküldés esetén az alkalmazás által szolgáltatott időpont igazolja a címzett általi olvasást és kézbesítést.

 1. A jelen ÁSZF változását a változás hatálya lépése előtt 30 naptári nappal korábban teszi közzé a Vállalkozó a weboldalán, mely azonban az egyoldalú szerződésmódosítás kizárása miatt csak akkor vonatkozik a Megrendelőre, ha azt kifejezett írásbeli nyilatkozatával elfogadja.  Közzétéve: 2023. 05. 02.

KAPCSOLAT

Napelem ügyfélszolgálat:

+3628 999 400

Irodában elérhetőek vagyunk: 09:00-16:00

Bemutatóterem

DOKUMENTÁCIÓ

ÁSZF

Adatvédelem

Felhasználási feltételek

Játékszabály

Minden jog fenntartva © Sunsitive Kft.

Scroll to Top